• Image 00
  • Image 00
  • Image 00
Hata
  • XML Parsing Error at 1:423. Error 9: Invalid character

Gztepelilerin Dikkatine;

Kulbmzn iinden geti?i zor gnler nedeniyle her zaman oldu?u gibi bir nefes al?p, bir ad?m geri at?p durum de?erlendirmesi yapma ihtiyac? ortaya ?km??t?r. Unutulmamal?d?r Gztepemiz, tarihte benzer hikayeler ba??na gelmi? ve bu sebeple yok olmu? onlarca kulpten farkl? olarak zor gnlerden her zaman gemesini bilmi? ve kendine yeni bir hikaye yaratmay? ba?arm??t?r.

zellikle son haftalarda her kesim Ba?kan Sepile k?zmaktad?r. Ba?kan Sepili ele?tirmektedir. Ba?kan Sepili kendince cezaland?rmaktad?r. Asl?nda k?z?lan, ele?tirilen, cezaland?r?lmak istenen Ba?kan d?r. Biliyoruz ki en a??r ele?tiri yapanlar?n bile iini s?zlatan gnlnde olan Taraftar Sepildir.

Camiam?z ?unu unutmamal?d?r. Geride kalan be? y?ll?k hikayemizde ?ampiyonluklar ya?atan, tesisler yapan, stadyumumuzu yoktan var eden, Gztepenin bugnn de?il Gztepenin gelece?ini nak?? i?ler gibi i?leyen, spor okullar?, amatr bran?lar, Avrupa kupalar?na giden hentbol tak?m?n? yaratan, Bizans tabirini kullanan, ?stanbul tak?mlar?na bilet ve stadyum vermeyen, taraftar otobs ile deplasman yapan k?saca y?llard?r gnllerde taht kuran Taraftar Sepil ile bugn yerden yere vurdu?umuz Ba?kan Sepil ayn? ki?idir.

Trkiye Sper ligi 2018-2019 sezonu ikinci sezonu ve devre aras? transferleri spor bilimcileri taraf?ndan tez konusu yap?lacak bir dnemdir. Bir futbol liginde nas?l haks?z rekabet yarat?l?r. Yarat?lan haks?z rekabetle bir ligin btn dengeleri nas?l alt st edilir. Siyasi destekler, bir anda beliren transfer bteleri, bedelsiz giden hocalar, ikram edilen oyuncular, bozulan var kameralar?, bak?lan veya bak?lmayan var pozisyonlar?, TFF Ba?kan?n?n iddia ihalesini almas? vb belki normal bir lkenin futbol liginde 50 sene de olacak olaylar Trkiye Sper liginde yar?m sezonda gerekle?mi?tir.

??te bu ola?anst kural ve ko?ullarla oynanan ikinci yar?da Gztepemizin sadece ve sadece bir taraftar?n?n ki?isel bilgi ve becerisi ve hepsinden nemlisi sadece bir taraftar?n?n maddi gc ile bu hengmede var olmas? varl?k gstermesi ku?kusuz ok kolay de?ildir.

Do?rudur. Sn. Sepil gemi? sezonlardaki ba?ar?lar?n?n yaratt??? zgven ve gelecek sezon yeni stadyum ile yapaca?? hamlelerin hayalinin yaratt??? pembe bulutlar ile bu sezonu ?skalam??t?r. Ancak Sn. Sepil Gztepe Camias? iin bu ola?anst ko?ullarda oynanan yar?m sezon nedeniyle feda edilebilecek bir Taraftar de?ildir.

Taraftar Sepilin, Gztepesini yre?inde hissetti?ine inand???m?z, en kt gnde omuz omuza yapt???m?z, sokakta grd?mzde heyecanland???m?z her Gztepe taraftar? gibi bu camia taraf?ndan sahiplenilmeye ihtiyac? vard?r. Gztepelilere yak??an kendi ilerinden ?kard?klar? Taraftar Sepili yarat?lan Ba?kan Sepil canavar?na yem etmemektir.

Henz hibir ?ey iin ge de?ildir. Taraftar Sepilin de tribnlerdeki yerini almas? ile ba?layacak byk mcadelenin sonu ayd?nl?kt?r. Gztepenin bu zor durumda ihtiyac? olan mcadele azmi, tarihinde ve tarihini zmsemi? byk Gztepe taraftar?nda mevcuttur.

Dile?imiz tm camiam?z?n kendi iinden hedef yaratmaktansa hep beraber birlik olup Gztepemizin gelece?ini riske atan d?? etkenlere kar?? koymas?d?r. Mcadelesini rakiplerine kar?? vermesidir. Gztepemize yak??an ve olmas? gereken budur.

Gztepe en alt ligden sper lige Gztepe gibi gelmi?tir. D?erse de Gztepe gibi d?ecektir. Kal?rsa da Gztepe gibi kalacakt?r. Sava?arak arp??arak kendi stne oynanan oyunlar? bozarak, tek ve dik durarak almas? gerekeni alacakt?r.

?yi Gnde Herkes Kt Gnde Biz Dostuz

Gztepeye Hizmet Derne?i

Ynetim Kurulu

Diledigin hedefe azimle yuruyoruz.

"Pozitif bilimlerin temellerine dayanan, guzel sanatlari seven, dusunce egitiminde oldugu kadar beden egitiminde de yetenegi artmis ve yukselmis olan erdemli, kudretli bir kusak yetistirmek ana politikamizin acik dilegidir.

M.Kemal Ataturk

?stanbul Bulu?mas?

?stanbul bulu?mam?za kat?l?m sa?layan ve kat?l?m sa?layamasalarda nazik mesajlar?n? gnderen tm Gztepeli karde? ve abilerimize misafirperverlikleri iin can? gnlden te?ekkr ediyoruz en k?sa zamanda yeniden gr?mek dile?iyle...

5.Ola?an Genel Kurulumuz Yap?ld?.

Sn. yelerimiz,

Derne?imizin 5. Ola?an Genel Kurulu yelerimizin kat?l?m? ile gerekle?mi?tir.

Divan Ba?kanl???na Sn.Erkan Uslu Divan yeliklerine Sn. Sinan Adamo?lu ve Sn.Tolga Gencer seilmi?tir. 2015 y?l? faaliyetleri hakk?nda faaliyet raporu Ynetim Kurulu ve denetim Kurullar? taraf?ndan okunmu?, Ynetim ve Denetim Kurulllar? ayr? ayr? ibra edilmi?tir.

Ynetim Kurulu As?l yeliklerine;
1) zkan Cengiz
2) Ceyhun n
3) Fikret Efe Ttnco?lu
4) Ahmet Hakan Yenign
5) Kemal Mahmut ?entrk
6) Mehmet Fatih cal
7) Tayyar S?rr? Arat

Denetim Kurulu As?l yeliklerine;
1) zant na?,
2) Erkan Uslu
3) Grbz Ereno?lu
Seilmi?lerdir.

Derne?imize ve GZTEPE mize hay?rl? olsun......