Hata
  • XML Parsing Error at 1:423. Error 9: Invalid character

Hakk?m?zda

GHD fikri A?ustos / 2005 ay?nda Gztepelistte yaz??an Gztepelilerin O gnlerde tak?m?n antrenman yapacak saha bulamamas? nedeniyle bir ?eyler yapmak istemesi ile do?du.

Gztepelist Organizasyonu yneticileri bu fikre sahip ?karak Her Ay 20 YTL adl? bir kampanya olu?turarak Gztepelist hesaplar?nda para toplamaya ba?lad?lar.

Tarih 02.09.2005i gsterdi?inde kampanyan?n 17.gnnde bugne kadar yap?lan say?s?z benzer kampanyalardan farkl? olarak 75 kat?l?mc? ve 2190 YTL para topland?. Kulbn geirdi?i zor gnler gerekse de olaylar?n geli?mesi kampanyan?n heyecan?n? azaltsa da her ay 20 YTL yat?rma i?lemi kat?l?mc?lar?n nemli k?sm? iin aral?ks?z devam ettti

Para yat?rmaya devam edenlerle Gztepelist Organizasyonu yneticileri aras?nda yap?lan toplant?larda bu ?ekilde para toplaman?n hukuksal olarak s?k?nt? yaratabilecek olmas? ve her geen gn artan birikimin de?erlendirilmesinde sorunlar ortaya ?kabilece?inden dolay? kampanyan?n hukuksal bir zemine dn?trlmesi Vak?f veya Dernek stats kazan?larak yola devam edilmesi fikri benimsendi.

Vak?f olmak iin gerekli ko?ullar?n sa?lanmas?n?n mevcut ?artlarda mmkn olmad??? grlnce Dernekle?me karar? al?nd?.21 A?ustos 2006 tarihinde yani Her ay 20 YTL kampanyas?ndan tam bir sene sonra Kurulu? evraklar? Dernekler Mdrl?ne teslim edildi. Derne?imizin Kurulu?unun hemen ard?ndan Yal? Derne?inin nderli?inde tm taraftar organizasyonlar?n?n kat?l?m? ile gerekle?tirilen 02 Eyll yry? camiam?za ve Derne?imize hareket getirdi.

Yry?n gerek kamuoyunda gerekse de spor evrelerinde yaratt??? etki Taraftara beraber hareket etti?i takdirde ne kadar gl olabildi?ini gsterdi.Her Ay 20 YTL kampanyas?n?n devam? olan GHDye olan ilgi artt?.

GHD 46 Kurucu yesi ve bir o kadar misafir ile 10.12.2006da ilk Genel Kurulunu gerekle?tirdi. Yap?lan Genel Kurulda Kurulu? a?amas?nda ya?ananlar de?erlendirildi. Gztepelist Hesaplar?nda toplanan para Dernek hesaplar?na intikal ettirildi. GHD ya?am?na ba?lad?.

Kuruldu?u gnden itibaren camia ili?kilerini glendirmeye al??an GHD bu amala 14 Haziran etkinlikleri ba?ta olmak zere onlarca organizasyon gerekle?tirilmi?tir. Bunun yan?nda Gztepemiz iin hayati nem ta??yan Genel Kurul TMSF ihalesi ve benzeri srelerde sorumluluk almaktan ka?nmam??t?r.

GHD kurulu? amac? ta??nmaz hedefine ise 04.06.2010 tarihinde ula?m??t?r. ?zmir ?li Seferihisar ?lesi Dzce Mevkii nde 15.000 m2 arazi sat?n alarak Trk Futbol tarihinde kulb iin ta??nmaz alan ilk sivil toplum kurulu?u olmu?tur.

GHD kurulu? amac? bir camia yaratmak hedefine bugn itibariyle fazlas?yla ula?m??t?r. Birbirini ilk kez GHD sayesinde tan?yan ki?iler ?u anda camiam?z?n temsilcileri olarak kulp ynetiminde, ?ube ynetimlerinde, temsil etmekte f?rsat bulduklar? her platformda Gztepeye hizmet etmeye devam etmektedir.